ភាពជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ


តើអ្នកជាភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឬអ្នកពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្មដែលធ្វើការជាមួយអាជីវកម្មយីហោ? បើដូច្នេះអ្នកអាចចុះឈ្មោះខាងក្រោមដើម្បីក្លាយជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Franchiseek ដែលមានការអនុញ្ញាត។


ក្នុងនាមជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Franchiseek ដែលមានការអនុញ្ញាតអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជូនទៅអតិថិជនរបស់អ្នក។ អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើកញ្ចប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងទទួលបានកំរៃជើងសារលើការចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ!


អតិថិជនរបស់អ្នកសន្សំប្រាក់ហើយអ្នកបង្កើតចរន្តប្រាក់ចំណូលអកម្មដែលកំពុងបន្តដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបាន។ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំក្លាយជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Franchiseek ដែលមានការអនុញ្ញាតសូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម