កាលបរិច្ឆេទពិសេស យីហោ

កាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ យីហោ

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការណាត់ជួបនិងការផ្គូរផ្គងការប្រកួតតាមអ៊ិនធឺរណែតបានក្លាយជាគំនិតពេញនិយម។ ជាមួយនឹងបញ្ហានេះកំណើននៃឱកាសអាជីវកម្មឈានមុខគេបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង។

មានកាលបរិច្ឆេតនិងកាលបរិច្ឆេតដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការលក់សិទ្ធិ។ ឯកសារមួយចំនួនរួមមាន៖

  • ការប្រកួតធ្វើឱ្យយីហោ ផ្តល់ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលម្នាក់ៗតាមរយៈកត្តាសមស្របផ្សេងៗ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយមនុស្សហើយងប់ងល់នឹងការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដែលល្អបំផុតនោះសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មណាត់ជួបអាចមានសម្រាប់អ្នក។

ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិណាត់ជួបអ្នកនិងក្រុមរបស់អ្នកនឹងធ្វើការជាមួយមនុស្សយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាថាការប្រកួតត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់អ្នកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងផ្នែកអារម្មណ៍និងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៃជីវិតរបស់មនុស្ស។

អត្ថប្រយោជន៏ Franchise ណាត់ជួប

អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការណាត់ជួបគឺថាអ្នកកំពុងរកស៊ីដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនដោយខ្លួនឯងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់រង្វាន់និងអាចឱ្យអ្នកត្រលប់ទៅផ្ទះវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃដោយដឹងថាអ្នកបានជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះការណាត់ជួបសិទ្ធិអាជីវកម្មអាចមានសម្រាប់អ្នក។

រកមើលតាមរយៈឱកាសយីហោណាត់ជួបប្លែកៗជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីណាត់ជួបនិងការធ្វើឱ្យយីហោធ្វើឱ្យយីហោយីហោខាងក្រោម។