លក់បន្តពិសេស យីហោ

លក់បន្តចុងក្រោយ យីហោ

តើ Franchise Resales មានអ្វីខ្លះ?

ការលក់សិទ្ធិផ្តាច់មុខជាអាជីវកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញយីហោមុន។ ជាលទ្ធផលអាជីវកម្មលក់បន្តយីហោនឹងមានមូលដ្ឋានអតិថិជនដែលមានស្រាប់រួចហើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានប្រគល់រួចហើយ។

មានហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យពាណិជ្ជករបារាំងម្នាក់មានបំណងចង់លក់អាជីវកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ប្រហែលជាពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅអាជីពឬពួកគេកំពុងស្វែងរកការលក់និងចូលនិវត្តន៍។

អត្ថប្រយោជន៍លក់បន្ត Franchise

មានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់ការទិញសិទ្ធិលក់បន្តដែលបន្ថែមលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញសិទ្ធិផ្តាច់មុខជំនួសឱ្យការចាប់ផ្តើម។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញសិទ្ធិលក់បន្តរួមបញ្ចូលនិងមូលដ្ឋានអតិថិជនដែលមានស្រាប់ - អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូល។ លើសពីនេះទៀតអ្នកទំនងជាមានក្រុមបុគ្គលិកនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការរួចហើយ។ នេះមានន័យថាការវិនិយោគលើការលក់សិទ្ធិផ្តាច់មុខជាទូទៅខ្ពស់ជាង។ នេះគឺដោយសារតែអ្នកកំពុងទិញអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់។

តើមានសិទ្ធិលក់បន្ត Franchise មានអ្វីខ្លះ?

រកមើលនៅក្នុងសៀវភៅយីហោយីហោអន្តរជាតិយីហោហ្វ្រែនឆេមដែលមានលក់ដូចខាងក្រោម។ អ្នកនឹងរកឃើញសិទ្ធិលក់បន្តជាច្រើនពីឧស្សាហកម្មជាច្រើន។ រួមបញ្ចូលទាំងអាហារនិងភេសជ្ជៈពាក់ព័ន្ធសត្វចិញ្ចឹមកអាវសនិងយីហោដែលមានមូលដ្ឋានលើវ៉ាន់។